preskočiť navigáciu klávesové skratky hlavná stránka , aktuálne oznamy , mapa stránok , mapa webového sídla , kontakt , dokumenty školy , fotogaléria , prijímacie konanie , prehlásenie o prístupnosti , EduPage GJAR , úspechy , webmail pre zamestnancov a žiakov školy ,
   

 

Na základe Vyhlášky č. 292/2019 Z.z. (Vyhláška MŠVVaŠ SR, ktorou sa ustanovujú kritériá na určovanie najvyššieho počtu žiakov prvého ročníka stredných škôl) bol stanovený počet žiakov prvého ročníka pre prijímacie konanie pre školský rok 2021/2022 na Gymnáziu Jána Adama Raymana – 7902 J gymnázium na 90 žiakov na gymnáziu so štvorročným vzdelávacím programom a 30 žiakov na gymnáziu s osemročným vzdelávacím programom (príma).

Dôležité informácie pre prijímanie na vzdelávanie v stredných školách podľa § 63 a § 65 zákona č. 245/2008 Z. z. z 22. mája 2008 o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v súlade s Rozhodnutím ministra z 26.1.2021:

 • Uchádzač alebo zákonný zástupca maloletého uchádzača môže podať dve prihlášky na vzdelávanie na tlačive podľa vzoru, ktorý je schválený a zverejnený ministerstvom školstva na dve stredné školy alebo na dva odbory vzdelávania tej istej strednej školy.
 • Uchádzač alebo zákonný zástupca maloletého uchádzača podáva prihlášku riaditeľovi základnej školy, ktorú žiak navštevuje, do 8. apríla 2021. Na prihláške uvedie termín prijímacej skúšky. Riaditeľ základnej školy odošle prihlášku na strednú školu do 16. apríla 2021.
 • Riaditeľ strednej školy po prerokovaní v pedagogickej rade školy, po vyjadrení rady školy a so súhlasom zriaďovateľa určí počet žiakov, ktorých možno prijať do tried prvého ročníka a termíny konania prijímacích skúšok. Tieto údaje zverejní do 26. februára 2021.
 • Termín prijímacej skúšky: 3. 5. a 4. 5. 2021 (1. termín) alebo 10. 5. a 11. 5. 2021 (2. termín)
 • Forma skúšky: písomná
 • Profilové predmety: slovenský jazyk a literatúra, matematika.

Uvedené informácie platia pre štvorročný aj osemročný vzdelávací program na Gymnáziu Jána Adama Raymana.

 

 

 


logo     logo      logo      logo     Facebook GJAR     Instagram
     GJAR     logo     logo    
© 2013 Gymnázium Jána Adama Raymana, Prešov
Správca obsahu a technický prevádzkovateľ webového sídla: Gymnázium Jána Adama Raymana