preskočiť navigáciu klávesové skratky hlavná stránka , aktuálne oznamy , mapa stránok , mapa webového sídla , kontakt , dokumenty školy , fotogaléria , prijímacie konanie , prehlásenie o prístupnosti , EduPage GJAR , úspechy , webmail pre zamestnancov a žiakov školy ,
   

Oznamujeme, že v školskom roku 2024/2025 otvárame na gymnáziu so štvorročným vzdelávacím programom aj jednu triedu so zameraním na informatiku.

 

Gymnázium Jána Adama Raymana sa týmto zapája do experimentálneho overovania študijného odboru 7902 J 05 gymnázium so zameraním na informatiku na základe schválenia návrhu Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky zo dňa 28.11.2023 s účinnosťou od 01.09.2024.

 

Na základe Vyhlášky č. 292/2019 Z.z. (Vyhláška MŠVVaŠ SR, ktorou sa ustanovujú kritériá na určovanie najvyššieho počtu žiakov prvého ročníka stredných škôl) bol stanovený počet žiakov prvého ročníka pre prijímacie konanie pre školský rok 2024/2025 na Gymnáziu Jána Adama Raymana na 93 žiakov (odbor 7902 J 00 gymnázium – 2 triedy, odbor 7902 J 05 informatika – 1 trieda) na gymnáziu so štvorročným vzdelávacím programom a 26 žiakov na gymnáziu s osemročným vzdelávacím programom (príma).

 

Dôležité informácie pre prijímanie na vzdelávanie v stredných školách podľa § 63 a § 65 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v súlade s pokynmi MŠVVaŠ SR:

 

 • Riaditeľ strednej školy určí formu, obsah a rozsah jednotlivých kritérií na úspešné vykonanie skúšky a ostatné podmienky prijatia na strednú školu do 28. februára 2023.
 • Uchádzač alebo zákonný zástupca maloletého uchádzača môže podať prihlášku s najviac 4 študijnými/učebnými odbormi. Prihlášku na strednú školu podáva do 20. marca 2024. Na prihláške uvedie termín prijímacej skúšky.
 • Riaditeľ strednej školy po prerokovaní v pedagogickej rade školy, po vyjadrení rady školy a so súhlasom zriaďovateľa určí počet žiakov, ktorých možno prijať do tried prvého ročníka a termíny konania prijímacích skúšok. Tieto údaje zverejní do 31. marca 2024.
 • Termín prijímacej skúšky: 2. 5. a 3. 5. 2024 (1. termín) alebo 6. 5. a 7. 5. 2024 (2. termín)
 • Forma skúšky: písomná
 • Profilové predmety: slovenský jazyk a literatúra, matematika.

 

Uvedené informácie platia pre štvorročný (7902 J 00 a 7902 J 05) aj osemročný vzdelávací program na Gymnáziu Jána Adama Raymana.


logo     logo      logo      logo     Facebook GJAR     Instagram
     GJAR     logo     logo    
© 2013 Gymnázium Jána Adama Raymana, Mudroňova 20, Prešov
Správca obsahu a technický prevádzkovateľ webového sídla: Gymnázium Jána Adama Raymana, Mudroňova 20, Prešov